Jump to Navigation

Ligne verte(appel sans frais):  +257 22 27 71 21

Ijambo ry’Umukuru w’Umurwi w’igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu (CNIDH), ku musi wahariwe kwerekana ukugene CNIDH ikora « Journée porte ouverte », Bujumbura, ku wa 13 Kigarama 2018

Banyakwubahwa bashingamateka;

Banyakwubahwa bakenguzamateka ;

Banyakwubahwa mwaserukiye ubushikiranganji n’inzego zitandukanye z’igihugu cacu;

Banyakwubahwa mwaserukiye urwego rw’Ubutungane, Inyamiramabi hamwe n’Urwego nshingwantwaro;

Banyakwubahwa mwaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu ;

Banyakwubahwa mwaserukiye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abarongoye abandi mu vy’ukwemera, n’ibinyamakuru bitandukanye; 

Banyakwubahwa ba Komiseri mugize Umurwi CNIDH ;

Basangirakivi,

Batumire bahire;

Bashintangahe, Bapfasoni, Rwaruka,

Umwe wese mu cubahiro ciwe;

Ni tugire amahoro! Tugire amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere, n’agateka zina muntu kuri bose na hose.

Kw’izina ry’Umurwi CNIDH no kw’izina ryanje nyene, ndi n’iteka n’icubahiro nta ngere c’ukubaha ikaze hano mu kigo ca CNIDH, hakaba ari mu rugo iwanyu. 

Nashaka kandi ndabakengurukire cane kuba mwashoboye kwigora mukitaba ubutumire bwacu. Ivyo bikatwereka ko mudufise ku mutima, nk’uko na twe tubafise ku mutima. Bikerekana kandi ko mufise ku mutima ibikorwa vy’ugutsimbataza n’ugutezimbere agateka ka zina muntu mu Burundi, no kw’isi yose, iryo rikaba ari n’ihangiro igihugu cacu c’Uburundi cihaye mu gutera igikumu kidakekereza ku masezerano mpuzamakungu atandukanye no ku mategeko y’igihugu akingira kandi agatsimbataza agateka ka zina muntu.

Kukaba nkako, uyu musi CNIDH iramutse itunganya igikorwa c’ukwerekana ingene isanzwe ikora, ivyo ijejwe, uburyo yakira abantu, ivyo imaze kurangura, n’ibindi, n’ibindi, … ico twise ‘Journée Porte Ouverte » mu mpfunyapfunyo y’ikinyamazuru.

Iki gikorwa rero kikaba gitunganijwe mu ntumbero y’uguhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe agateka ka zina muntu, usanzwe uhimbazwa kw’igenekerezo rya 10 Kigarama uko umwaka utashe.

Nk’uko mwavyumvise mu maradiyo hamwe no mu birori vyatunganijwe ku rwego rw’igihugu kuri uyu wa mbere uheze, icivugo c’uyu mwaka ku rwego mpuzamakungu kivuga giti :

« Itangazo mpuzamakungu ry’agakeka ka zina muntu rirakwije imyaka 70 : Dukorere uburinganire mu bantu, ubutungane hamwe n’agateka ka zina muntu ».

Ku rwego rw’igihugu naho tukavuga duti :  « Twubahirize agateka ka zina muntu na cane cane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme, ata n’umwe asigaye inyuma. »

Banyakwubahwa,

Bashintantahe, bapfasoni, rwaruka,

Uyu musi ushitse igihugu cifashe neza mu vy’amahoro n’umutekano, hamwe rero no mu vy’agateka ka zina muntu. Ivyo tukaba tubikesha ibikorwa vyiza Leta y’Uburundi n’abayifasha kurongora igihugu mu vya politike, umutekano, imibano n’ubutunzi, hamwe rero n’inzego zitandukanye, harimwo CNIDH, babandanya kurangurira igihugu.

Umurwi CNIDH ukaba rero ukeje Leta y’Uburundi ku ntambwe nziza tugezeko, yongera iyisaba gukomera ku muheto mu guteza imbere agateka ka zina muntu mu Burundi, mbere no bindi bihugu. Ibikorwa rero vy’ukunagura amategeko, inzego, n’imico n’imikorere myiza bitegerezwa na ntaryo kuranga igihugu cacu n’inzego zaco tuzobandanya tubishigikira.

Banyakwuhabwa, bashitsi bahire,

Nk’uko itangazo mpuzamakungu ry’agateka ka zina muntu rirumije imyaka 70, niko Umurwi CNIDH urumije imyaka indwi, kuko wagiyeho ku wa 5 Nzero Umwaka w’2011. Kakaba rero ari akanyamuneza nta ngere ko kwigina uyo musi CNIDH isangiye n’Abarundi bose, ndetse n’amakungu.

Imirimo rero CNIDH ijewe n’uburyo butandukanye isanzwe iyiranguramwo bikaba bihava vyerekanwa mw’ido n’ido na bagenzanje bo mu buhinga. Uwufise ico yipfuza kumenya, kubaza canke gushikiriza muri CNIDH, uyu musi n’uw’iwe ! Ariko kandi, imiryango ya CNIDH isanzwe yuguruye, uyu musi gusa twashatse kwongerako akandi gashasha, kugira tumenyane kurusha, maze twunge urunani n’abarongoye abandi mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu, incuti z’Ubururundi  (« les parteaires »), amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, n’abanyagihugu muri rusangi, gutyo igikorwa c’ugukingira n’igutsimbataza agateka ka zina muntu gikomeze gutera imbere kuri bose na hose.

Ntabarambiye rero, nashaka munkundire nsubire ndabipfurize ikaze muri CNIDH. Kaze murisanze, kaze muje mu banyu kandi babakunda mukabakundira.

Niharambe agateka ka zina muntu mu Burundi,

Niharambe Umurwi CNIDH,

Ni harambe Uburundi n’Abarundi,

Imana ibahezagire;

Murakoze!Toutes nos publications

Pages

Main menu 2

Dr. Radut Consulting